Takse za domaćinstva i poduzeća u Velikom Borištofu

€ 25,30 uključujući I PDV (Porez na dodatnu vridnost-MWSt.). na ljeto

Za hasnovanje pobirališća otpatkov u Velikom Borištofu se plaća taksa od € 23,--na ljeto plus PDV MWst.-porez za dodatnu vridnost). Ov osnovni tarif se poračuna neodvisno od toga, da li se hasnuje pobirališće otpatkov ili koliko grubnih ili posebnih otpatkov se odstrani.

(1) Za hasnovanje pobirališća otpatkov su vlasniki obvezani platiti tarif za priključnu površinu ka se nalazi u zakonskoj oblasti polag Gradišćanskoga zakona o pobiranju otpatkov. (2) Suvlasniki su isto tako dužni platiti tarif Za vlašći stan/stambenu jedinicu to ne valja. U takovom slučaju se more daćno rješenje predati upravitelju, ako je skupno imenovan. (3) Ako je priključna površina u zakonskoj oblasti iznajmljena, predana na arendu  ili na drugačije upotribljavanje, se taksa za hasnovanje pobirališća otpatkov mora prepisati vlasniku (stanaru/stanarki, uživatelju/uživateljici urodje). Vlasnik odgovara lično za dug. (4) Pravo na taksu postoji od početka miseca, u kom je hasnovanje pobirališća otpatkov prvi put moguće.

Za grobna mjesta na cimitoru u Velikom Borištofu se posudi pravo na hasnovanje. Za desetljetno hasnovanja grobnoga mjesta se plaćaju sljedeći grobni tarifi:

 • Grob za jedan lijes: € 72,00
 • Grob za već lijesov: € 109,00
 • Zidana grobnica za jedan lijes: € 363,00
 • Zidana grobnica za već lijesov: € 726,00
 • Grobno mjesto za pepel (jedna urna): € 36,00
 • Grobno mjesto za pepel (već urnov): € 58,00

Proračun gruntovnine je odlučen odredbom općinskoga tanača i valja za gruntovninu A (poljodjelska i lozarska zemljišća) i gruntovninu B (kuće i kućna mjesta).

Valjajuća jedinična vridnost od financijskoga ureda x 500%

(Gültiger Einheitswert vom Finanzamt x 500%)

Početo od € 7,50 inkl. PDV/MwSt. na ljeto
Za svakoga javljenoga kucka u općini Veliki Borištof se mora platiti porez za kucke.

Rok za prijave je 31. januar.

Odredba općinskoga tanača odredjuje sljedeću uredbu za porez na kucke:
Korisni kucki: € 7,50 na ljeto (izobraženi kucki kot kucki za spašavanje, za iskanje pod lavinom, za kucke lozarov i dr.)
Za ostale kucke se proračunava porez na kucke ovako:
Za 1. i 2. kucka  na domaćinstvo i kucka:  € 15,00 na ljeto
Za 3. do 6. kucka na domaćinstvo i kucka:  € 30,00 na ljeto
Od 7. kucka na domaćinstvo i kucka: € 60,00 na ljeto 

Prilkjučnina za kanal se poračunava za priključenje zgradov u javnu kanalnu mrižu.

Priključnina za kanal je oodredjena odredbom općinskoga tanača  s € 10,82 plus 10% PDV/MwSt. na kvadratni metar proračunane površine. Izvid površine se proračuna na licu mjesta.

Polag § 2 odl. 1 Gradišćanskoga  zakona o priključku za kanal su vlasniki priključnih površin dužni, pripeljati otpadnu vodu (prljavu vodu) u dozvoljenu javnu kanalizaciju. Ako su vlasniki priključne površine i vlasniki jedne na ovom području počete gradjevine ili kakove druge naprave  različne osobe, onda leži ta dužnost kod vlasnika zgrade ili druge naprave. 

Polag § 5 odl. 3 Gradišćanskoga zakona o porezu za kanale  nastaje pravo na taksu onda, kad stupi na valjanost rješenje o priključku odnosno dozvola za priključak. Dužnost za priključak u kanal  sprogovara općina zaključkom.

Priključnina se plaća za priključak zgradov u javnu kanalnu mrižu u Malom Borištofu.

Priključnina za kanal je odredbom općinskoga tanača odredjena s € 5,82 plus 10% PDV/ MwSt. na kvadratni metar proračunane površine. Izvid površine se proračuna na licu mjesta.

Upotribljavanje javne kanalne naprave u Velikom Borištofu, Šuševu i Longitolju je proračunano s € 0,85 na kvadratni metar proračunane površine, a uključen je i mogući naknadni prinos.

Za izvid proračunane površine se multiplicira suma svih u kanal priključenih površin s odredjenim faktorom (ovisno od vrsti upotribljavanja).

Zakonska podloga za postupak se nalazi u Gradišćanskom zakonu o priključku za kanal kot i u Gradišćanskom zakonu o priključnini.

Mogućnost za upotribljavanje javne kanalizacije u Malom Borištofu se proračunava s € 0,85 na kvadratni metar proračunane površine, a uključen je i mogući naknadni prinos.

Za izvid proračunane površine se multiplicira suma svih u kanal priključenih površin s odredjenim faktorom (ovisno od vrsti upotrebe).

Zakonska podloga za postupak se nalazi u Gradišćanskom zakonu o priključku za kanal kot i u Gradišćanskom zakonu o priključnini.

U slučaju pregradnje ili nadogradnje postojećih zgradov u Velikom Borištofu, Šuševu ili Longitolju se proračunava naknadna taksa k postojećoj taksi za priključak. I minjanje za upotribljavanje zgradov ili dijelov zgrade ima posljedicu za proračun naknadne takse.

Naknadna taksa k priključnini je zaključena odredbom općinskoga tanača s € 10,82 plus 10% PDV/ MwSt. na kvadratni metar proračunane površine.

Izvid proračunane površine slijedi na licu mjesta.

U slučaju pregradnje ili nadogradnje postojećih zgradov u Malom Borištofu se proračunava naknadna taksa k postojećoj taksi za priključak. I minjanje za upotribljavanje zgradov ili dijelov zgrade ima posljedicu za proračun naknadne takse.

Naknadna taksa k priključnini je zaključena odredbom općinskoga tanača s € 5,81 plus 10% PDV/MwSt. na kvadratni metar proračunane površine.

Izvid proračunane površine slijedi na licu mjesta.

Za upotribljavanje mrtvačnice odnosno dvorane za polaganje pokojnih se proračuna:

€ 123,00 za prvi dan polaganja
€ 43,00 za svaki daljnji dan polaganja 

Odredbom općinskoga tanača se proračunavaju sljedeće daće na zabavu kod priredab:

 • Ako se moraju nabaviti ulazne karte za dotičnu priredbu, stoji daća na zabavu 10% od cijene ulazne karte.
 • Za priredbe, kod kih se ne izdavaju ulazne karte, se proračuna daća na zabavu polag § 10 odl. 1 do 4 Zakona za daću na zabavu iz 1969. ljeta. Ako nije moguće odrediti daću polag ovih kriterijev, ko se proračuna 10% od bruto-prihoda.
 • Za prikazivanje filma se plaća 10% ulazne karte kot daća na zabavu.
 • Ako je na kegljišću inštalirana naprava za brojenje, ku je općina plombirala, se plaća za pogon automatskih keglišć 10% od dohotka kot daća na zabavu. Ako nije inštalirana naprava za brojenje, se proračuna za jedno kegljišće € 29,05 na misec. 
 • Aparati za dart ili biljar se proračunavaju misečno s € 29,05.