Bistrilišća u Velikom Borištofu

Bistrilišća u Šuševu i Malom Borištofu su odgovorna za to, da se otpadne vode prečišćavaju a kvalitet tla i pitke vode u regiji visok ostane.

Voda, ka se je koristila u privatni domaćinstvi, ali i u komercijalni obrti i poljoprivredni poduzeći, ispušća se kot otpadna voda. Ako se voda ne prečisti, predstavlja pogibel prirodnim vodam i kvalitetu pitke vode. Zbog toga se otpadna voda na cijelom području ne odvodi samo putem kanalizacijske mriže, nego se i pripelja u prečišćivače, kako bi se prečistila. Uz prečišćenu vodu, ka se opet vraća u ciklus, moremo iz kanalizacijskog mulja dobiti i sporedne produkte kot su to na primjer gnjojiva.

Dvimi bistrilišći otpadne vode, i to u Šuševu i Malom Borištofu, se na općinskom području Veliki Borištof sveobuhvatno i profesionalno zbrinjavaju i predjelaju otpadnie vode. Kot i u svi ostali područji Austrije broju moderna bistrilišća dandanas k standardu u gospodarenju vodami. Ona znatno pridonašaju  sigurnosti pitke vode, ali i čuvanju okoliša. Zahvaljujući modernim bistrilišćam more se osigurati, da granične vridnosti ne prekoraču predvidjeni limit. ča se tiče onečišćenja pitke vode smradom i hranjivimi tvari, Zvana toga se prepriči, da problematične tvari dojdu u prirodu a tim i u vode, ča bi moglo ugroziti faunu i floru.

Zato bistrilišća u Velikom Borištofu ne doprinašaju samo znatno kvalitetu pitke vode, nego i kvalitetu života u regiji!