Impresum

Impresum/Objavljivanje polag. §§ 24f MedienG/Zakona o mediji

Vlasnik medija: 
Općina Veliki Borištof/ Großwarasdorf

Izdavač:
Općina Veliki Borištof/ Großwarasdorf

Kontaktna peršona: Michael Karall
Adresa: Gorinski kraj 18
Telefon: 02614/2227
Faks:02614/2227-4
E-Mail:post@~@grosswarasdorf.bgld.gv.at
DVR-broj Općine Veliki Borištof: 0480061

Medienlinie gem. § 25 Abs. 4 MedienG:
Homepage der Gemeinde Großwarsdorf bietet der Öffentlichkeit Informationen und E-Government Dienste der Gemeinde Großwarasdorf

Medijska linija prema § 25 odl. 4 MedienG/Zakona o mediji:

Homepage/Domaća stran Općine Veliki Borištof daje javnosti informacije i službe e-govermenta općine Veliki Borištof  - Objavljivanje polig. § 13 AVG
Pisma na Općinu Veliki Borištof šaljite na sljedeću adresu: 7304 Veliki Borištof, Gorinski kraj 18
Za laglje obdjelivanje Vašega pisma prosimo za poslovni broj, ako je poznat.

Telefon i faks
Ako nam kanite ča poslati faksom, upotribite sljedeći broj faksa: 02614/2227-4.
Za telefonske upite stojimo na raspolaganju pod telefonskim brojem 02614/2227 i to svenek u djelatnom vrimenu našega ureda.

E-Mail
Ako kanite s nami komunicirati elektronskim putem, koristite, prosimo Vas, oficijelnu adresu elektronske pošte Općine Veliki Borištof: post@~@grosswarasdorf.bgld.gv.at.
Za elektronsku komunikaciju s Općinom Veliki Borištof morete koristiti sljedeće formate:

Text    ASCIItext/plain*.TXT
Dokument    PDF    image/jpeg*.PDF
Dokument    RTF    image/jpeg*.RTF
Dokument    MS Office Word application/msword  *.DOC
Dokument    MS Office Excel application/msexcel *.XLS
GrafikGIF    image/gif  *.GIF
GrafikJPEGimage/jpeg*.JPG *.JPEG
GrafikBMP    image/bmp*.BMP
HTMLHTML    ext/html  *.HTM *.HTML
Komprimierung    ZIP    application/zip*.ZIP

 

Djelatno vrime

PO-PE od 8:00 do 12:00 uri

Stranke se primaju od pandiljka do petka od 8:00 do 12:00 uri,. Ako kanite peršonski razgovor, Vas prosimo, da si jur ponajpr rezervirate termin s nami.

Opći uvjeti korišćenja

Opći uvjeti korišćenjaKorisnik potvrdjuje, da se usluge, ke nudi Općina Veliki Borištof na internetu, moru koristiti samo u skladu s ovimi općimi uvjeti korišćenja.

Korisnik potvrdjuje, da Općina Veliki Borištof ne preuzima nikakovu obavezu, da usluge, ke nudi na internetu, budu neprekinute i dostupne u svako vrime.

I davanje i korišćenje uslugov i sadržajev se ravna prema relevantnim zakonskim propisom, posebno zaštiti podatkov, autorskomu pravu kot i zaštiti odredjenih markov i dizajna.

Sadržaj, ki je reproduciran na web strani općine Veliki Borištof, samo je informativan, iako je temeljito istražen i obdjelan. Za pogriške, ke morebit ipak postoju, se ne more preuzeti nikakova odgovornost bilo ke vrsti. Nadalje izjavljuje Općina Veliki Borištof, da nije odgovorna za sadržaj web stran, na ke peljaju linki.

Wedesign & programiranje:

master design gmbh
Hauptstraße 6/4
A-7350 Oberpullendorf
E-Mail: info@~@masterdesign.at

Potvrda slik:

Općina Veliki Borištof

Uputa za autorsko pravo

Svi sadržaji ove web strani (slike, fotografije, teksti, video zapisi) su zaštićeni autorskimi pravi. Kontaktirajte nas pred distribucijom, reprodukcijom ili hasnovanjem sadržajev ove web strani, ako je to npr. novo objavljivanje na drugi web strani. Ako bude potribno, ćemo kazneno goniti neovlašćeno korišćenje dijelov sadržaja naše strani.
Ako na ovoj web strani pronajdete sadržaj, ki krši autorska prava, prosimo Vas, da nas kontaktirate.